Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

THÔNG BÁO

A TALK BY PROF. FINN E. KYDLAND (ECONOMY NOBEL 2004)

Đăng ngày 29-07-2016
The National Economics University, Ministry of Sience and Technology, Meeting Vietnam Association jointly organized “A talk by Prof. Finn E. Kydland -Economy Nobel 2004:
Time: 16:00 – 17:30, Tuesday 12 July 2016
Venue: Culture House, National Economics University
Theme: Economics (delivered in English)
 Participants: scholars, lecturers and students
 Link register: https://goo.gl/HN9Z0A (before Friday 24 June 2016)
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004 was awarded jointly to Finn E. Kydland and Edward C. Prescott "for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles".
Source: neu.edu.vn