Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

THÔNG BÁO

A talk by Prof. Jin Park

Đăng ngày 07-08-2016

The Faculty of Management Science, NEU, hold “A Talk by Prof. Jin Park, KDI School, Korea”:

Time: 18:00-19:30, Tuesday August 9, 2016

Venue: Room 104 – Building D – National Economics University

Theme: Roles of Public Policy and Public Management: Korean Issues (delivered in English)

Participants: Lecturers, E-PMP students and others who are interested in this theme.

Prof. Jin Park is the head of Master Program of Development Policy, KDI School, Korea. His research areas are Public Sector Reform, Development Economics, Conflict Resolution and North Korean Economy.

FMS – NEU